پیام های خطا

تنظیمات نمودارها

برای ساخت نمودار، شما در ابتدا باید نوع نمایش نمودار خود را انتخاب کنید.

انتخاب نوع نمودار

نمودارهای متداول شامل نمودارهای خظی، میله ای، ناحیه ای، کیکی، پراکنده، حبابی و جعبه ای می شود.

بعد از نوع نمایش نمودار، شما باید نام نموداری که قصد دارید بسازید را بنویسید.

نام نمایش نمودار

در این بخش طریقه ساخت هر نمودار و تنظیمات مرتبط با آن را توضیح خواهیم داد.