پیام های خطا

نمودار شمارنده

برای ساخت نمودار شمارنده باید تنظیمات مربوط را در دو بخش انجام دهید.

عمومی
قالب
عمومی

متن شمارنده

شما در این قسمت می توانید متنی برای نمایش در زیر شمارنده بنویسید و با استفاده از نوار قرار گرفته در زیر شمارنده ، اندازه ی متن را بزرگ یا کوچک کنید. اگر نوار را به سمت راست بکشید، اندازه ی متن کوچک و اگر به سمت چپ بکشید اندازه متن شمارنده بزرگ خواهد شد.

متن شمارنده

نام ستون پویا

ستون یا متغیری که مدام در حال تغییر است به نام ستون پویا در نظر گرفته می شود.

انتخاب نام ستون پویا

نام ستون شمارنده

در این قسمت باید ستونی که می خواهید شمارنده نشان دهد را در قسمت نام ستون شمارنده انتخاب کنید.

انتخاب نام ستون شمارنده

شماره ردیف شمارنده

شما در این قسمت باید ردیفی که دوست دارید شمارنده نشان بدهد را مشخص کنید. به فرض مثال ردیف اول ستون id در اینجا به عنوان شمارنده در نظر گرفته شده است. اکر دوست دارید ردیف دوم نمایش داده شود کافیست عدد 2 را در قسمت بنویسید.

شماره ردیف شمارنده

نام ستون و شماره ردیف هدف

اگر شما بخواهید برای ستون شمارنده هدفی در نظر بگیرید باید از این گزینه استفاده کنید و ردیفی که می خواهید از داده هدف قرار داده شود نیز باید مشخص کنید.

انتخاب نام ستون و شماره ردیف هدف

نام وشماره ستون مقایسه شونده

در صورتی که می خواهید دو ردیف از ستون پویا گزارش خود را با یکدیگر مقایسه کنید از این گزینه باید انتخاب کنید.

این قسمت با ستون پویا مرتبط است. اگر شما نام ستون مقایسه شونده را در حالت بدون مقدار مقایسه ای قرار دهید، ستون پویای شما کارایی نخواهد داشت و نمودار نیز نشان داده نمی شود.

تعداد ردیف

این قسمت تعداد ردیف های ستون پویای شما را شمارش می کند و در قسمت شمارنده نمایش می دهد. به عبارتی دیگر، تعداد ردیف های خروجی گزارش شما را به جای ستون شمارنده نشان می دهد.

نمایش تعداد ردیف خروجی گزارش

قالب

در این بخش می توانید تنظیماتی را برای بخش شمارنده در نظر بگیرید. در واقع این بخش تنها بر روی نمایش شمارنده تاثیر می گذارد.

شمارنده

تعداد رقم اعشار

شما در این بخش می توانید تعداد ارقام اعشار شمارنده را تعیین کنید. مقدار شمارنده در شکل زیر با دو رقم اعشار نشان داده شده است.

تعیین تعداد ارقام اعشار مقدار شمارنده

کاراکتر جداکننده رقم اعشار

در این بخش می توانید کاراکترجداکننده ارقام اعشاری را تعیین کنید. به عنوان مثال در شکل زیر به جای علامت " ."برای جدا کردن اعشار از علامت "/" استفاده کرده ایم .

تعیین کاراکتر جداکننده رقم اعشار

کاراکتر جدا کنندگان هزارگان

اگر مقدار شمارنده شما چهار رقمی شد، می توانید کاراکتری برای جدا کردن هزارگانی مقدار شمارنده در نظر بگیرید . به عنوان مثال : مقدار شمارنده با تعیین کاراکتر جداکننده هزارگان : 1،000

متن پیشوند و پسوند :

در این قسمت می توانید برای شمارنده خود پیشوند و پسوند تعیین کنید . برای زبان فارسی، پیشوند و پسوند بر اساس الگوی زبان فارسی یعنی از راست چینی تنظیم می شود و برای زبان انگلیسی پیشوند و پسوند چپ چین خواهد بود.

متن پیشوند و پسوند شمارنده