پیام های خطا

( Gauge ) نمودار عقربه ای

برای ساخت نمودار عقربه ای یا Gauge باید تنظیمات ذیل را انجام دهیم .

نام و ردیف ستون

در این قسمت باید ستون پویا یا ستونی که می خواهید داده آن به نمایش در بیاید را انتخاب کنید. سپس ردیف ستون را نیز مشخص کنید به عنوان مثال اگر خروجی گزارش شما سه ردیف داشته باشد و شما بخواهید ردیف اول خروجی در گزارش نشان داده شود باید در قسمت ردیف ستون ، ردیف 1 را انتخاب کنید.

تعیین اهداف برای نمودار

هدف اولیه

هدف اولیه در واقع نقطه ی آغازین نمودار عقربه ای را مشخص می کند. به عنوان مثال شما می خواهید نمودار از عدد 1 میلیون آغاز شود.

هدف میانی :

هدف میانی درواقع مقداری است که در صورت رسیدن به آن وضعیت شاخص قابل قبول در نظر گرفته می شود.

هدف نهایی :

هدف نهایی در وافع نقطه ی پایانی نمودار را مشخص خواهد کرد.

افزودن هدف میانی برای نمودار :

هدف میانی به صورت پیش فرض در نمودار وجود ندارد. لذا برای افزودن هدف میانی روی گزینه افزودن هدف میانی کلیک کنید و مقدار هدف میانی را مشخص کنید.

برای تغییر رنگ اهداف در نمودار، بر روی مستطیل های رنگی کلیک کنید و رنگ مورد نظر خود را انتخاب کنید.