پیام های خطا

نقشه

نقشه شامل سه بخش عمومی، گروه ها و تنظیمات نقشه است.

تنظیمات نقشه
گروه ها
عمومی
تنظیمات نقشه

نشانه گرهای خوشه ای

با انتخاب این گزینه، نشانه گرهای نقشه به حالت خوشه ای در می آیند. برای درک بهتر این گزینه به شکل های زیر توجه کنید.

نقشه بدون انتخاب گزینه نشانه گرهای خوشه ای
نقشه با انتخاب گزینه نشانه گرهای خوشه ای

ارتفاع نقشه

شما با استفاده ار این گزینه می توانید ارتفاع نقشه را تنظیم کنید.

تنظیم ارتفاع نقشه

نحوه نمایش نقشه

در این بخش 12 نوع نقشه وجود دارد که شما با توجه به نوع نیازتان می توانید یکی از آن ها را انتخاب کنید.

Openstreetmap Hot نقشه
گروه ها

در این قسمت شما می توانید رنگ نقاط روی نقشه را تغییر دهید و رنگ مورد نظر خود را انتخاب کنید.

عمومی

ستون عرض جغرافیایی

در این قسمت باید ستونی که اطلاعات عرض جغرافیایی در آن قرار دارند را انتخاب کنید.

انتخاب ستون عرض جغرافیایی

ستون طول جغرافیایی

در این قسمت باید ستونی که اطلاعات طول جغرافیایی در آن قرار دارند را انتخاب کنید.

دسته بندی بر اساس

شما در این قسمت می توانید نقاط نشان داده شده در نمودار را بر اساس یک ستون یا متغیر دسته بندی کنید.

بدون دسته بندی نقاط

اندازه نقاط

در این قسمت شما می توانید از ستون اندازه نقاط را انتخاب کنید و یا فراوانی هر دسته را انتخاب کنید.