پیام های خطا

Pivot Table

برای ساخت Pivot Table ، کافیست گزینه Pivot Table را از نوع نمایش نمودار انتخاب کنید. این جدول تنظیمات خاصی را ندارد و با توجه به تغییراتی که شما اعمال می کنید، اطلاعات نمایش داده می شود.

برای ساخت Pivot Table باید با قسمت های مختلف آن و نحوه ی کارکرد هر قسمت آشنا شوید. در شکل زیر اجزای تشکیل دهنده ی این جدول نمایش داده شده است.

Pivot Table اجزای تشکیل دهنده

شما برای ساخت جدول مورد نظر خود، کافیست متغیرها را به روش کشیدن و انداختن (Drag and Drop) به بخش های مختلف منتقل کنید.

تعیین سطر و ستون جدول

برای تعیین ردیف و ستون های Pivot Table ، متغیرهای مورد نظر خود را به دو کادر تعریف شده منتقل کنید. به عنوان مثال در شکل زیر نام شهرستان به عنوان ستون جدول و نام استان به عنوان ردیف جدول در نظر گرفته شده است.

Pivot Table تعیین سطر و ستون

انتخاب نوع نمایش جدول

برای انتخاب نوع نمایش جدول کافیست روی آیکون فلش Table کلیک کنید . از میان لیست باز شده یکی را انتخاب کنید.

Row heatmap نمایش جدول به صورت

انتخاب نوع تابع

شما در Pivot Table می توانید مقدار کمی متغیری را با استفاده از تابع های موجود ( واریانس، میانگین، جمع و...) محاسبه کنید.

انتخاب نوع تابع