پیام های خطا

Sunburst Sequence نمودار

برای رسم نمودار دایره ای چند سطحی کار راحتی در پیش دارید .

1- قالب نمودار را در بخش قالب انتخاب کنید.

2- متغیرهای مربوطه به هر مرحله را مشخص کنید.

3- متغیر و یا ستون کمی خود را در قسمت اندازه گره انتخاب کنید.

برای افزودن مرحله به نمودار دایره ای چند سطحی خود کافیست بر روی گزینه افزودن مرحله کلیک کنید.