پیام های خطا

اتصال به منبع داده توییتر

برای اتصال به منبع داده توییتر از دو شیوه اتصال افزدون ویجت جدید وصفحه منابع داده می توانید استفاده کنید.

1- اتصال به منابع داده از طریق گزینه افزودن ویجت جدید

با استفاده از گزینه افزودن ویجت در صفحه داشبورد وارد گزینه سوم به نام ویجت سفارشی شوید. از میان لیست منابع داده، توییتر (Twitter) را انتخاب کنید و سپس روی گزینه بعدی کلیک کنید.

انتخاب منبع داده توییتر از میان منابع داده

در بخش تنظیمات ، روی تایید مجوز اتصال کلیک کنید و بعد از باز شدن پاپ آپ، روی گزینه Authorize app کلیک کنید. سپس نام منبع داده را مشخص کنید و در آخر روی گزینه بعدی کلیک کنید.

اتصال منبع داده توییتر

2- اتصال به منبع داده توییتر از طریق صفحه منابع داده

با استفاده از گزینه منابع داده موجود در منوی سمت راست در تمام صفحات سایت می توانید مستقیم وارد صفحه اختصاصی منابع داده شوید. در این صفحه می توانید با استفاده از گزینه منبع داده جدید و یا کلیک بر روی آیکون هر یک از اتصال گرها وارد صفحه اختصاصی برای افزدون منابع داده جدید شوید.

اتصال از طریق صفحه منابع داده

پس از انتخاب توییتر به عنوان منبع داده، نام منبع داده خود را انتخاب کنید. سپس روی تایید مجوز اتصال کلیک کنید و بعد از باز شدن پاپ آپ، روی گزینه Authorize app کلیک کنید. در آخر روی گزینه ذخیره کلیک کنید تا منبع داده جدید به جادوبی اضافه شود.

اتصال منبع داده توییتر از صفحه منابع داده