پیام های خطا

اتصال به منابع داده گوگلی

برای اتصال به منبع داده گوگل آنالیتکز از دو شیوه اتصال افزدون ویجت جدید وصفحه منابع داده می توانید استفاده کنید.

1- اتصال به منابع داده از طریق گزینه افزودن ویجت جدید

با استفاده از گزینه افزودن ویجت در صفحه داشبورد وارد گزینه سوم به نام ویجت سفارشی شوید. از میان لیست منابع داده، گوگل انالیتیکز یا گوگل اسپرید شیت را انتخاب کنید و سپس روی گزینه بعدی کلیک کنید.

انتخاب منبع داده گوگل آنالیتیکز از میان منابع داده

در بخش تنظیمات ، روی تایید مجوز اتصال کلیک کنید و بعد از باز شدن پاپ آپ، روی گزینه Allow کلیک کنید. سپس نام منبع داده را مشخص کنید و در آخر روی گزینه بعدی کلیک کنید.

اتصال به منابع داده گوگلی

2- اتصال به منبع داده گوگلی از طریق صفحه منابع داده

با استفاده از گزینه منابع داده موجود در منوی سمت راست در تمام صفحات سایت می توانید مستقیم وارد صفحه اختصاصی منابع داده شوید. در این صفحه می توانید با استفاده از گزینه منبع داده جدید و یا کلیک بر روی آیکون هر یک از اتصال گرها وارد صفحه اختصاصی برای افزدون منابع داده جدید شوید.

اتصال از طریق صفحه منابع داده

پس از انتخاب گوگل انالیتیکز یا گوگل اسپرید شیت به عنوان منبع داده، نام منبع داده خود را انتخاب کنید. سپس روی تایید مجوز اتصال کلیک کنید و بعد از باز شدن پاپ آپ، روی گزینه Allow کلیک کنید. در آخر روی گزینه ذخیره کلیک کنید تا منبع داده جدید به جادوبی اضافه شود.

اضاقه کردن منابع داده گوگلی از طریقه صفحه منابع داده