پیام های خطا

ویرایش منا بع داده

ویرایش طرح منبع داده

ویراش طرح منابع داده برای اتصال ایجاد کردن بین اطلاعات منابع داده با بیش از یک صفحه است. به منظور ویرایش طرح منابع داده کافی است از صفحه اختصاصی منابع داده روی دکمه ویرایش طرح منبع داده کلیک نمایید.

ویرایش طرح منبع داده

پس از کلیک بر روی این بخش وارد صفحه اختصاصی ویرایش طرح منبع داده خواهید شد که همان طور که در شکل زیر مشخص است شامل لیستی از تمام صفحات موجود در منبع داده اکسل انتخاب شده است.

مشاهده صفحات منبع داده

با کلیک بر روی هر یک از صفحات موجود در فایل لیستی کشویی باز خواهد شد. در این لیست نام تمام ستون های موجود در فایل و اطلاعات مرتبط با آن قابل مشاهده است. در این بخش نام مستعار انتخابی توسط کاربر برای ستون، نام موجود برای داده در بانک اطلاعاتی جادوبی، نوع داده ذخیره شده و کلید خارجی آن قابل مشاهده است.

ویرایش طرح منبع داده

کلید خارجی چیست؟

کلید خارجی امکان اتصال بین دو صفحه از منبع داده ( اکسل، Csv، گوگل انالیتیکز و...) را ایجاد خواهد کرد. به طور کلی کلید اصلی و کلید خارجی در بانک های اطلاعاتی رابطه ای وظیفه تعریف رابطه بین اطلاعات در بانک داده را بر عهده دارند. در صورتی که نیاز به تهیه گزارشی ترکیبی از بیش از یک صفحه یا جدول منبع داده را داشته باشید ابتدا بایستی نحوه ارتباط بین دو صفحه ویا جدول موجود را تعریف نمایید و سپس جادوبی به صورت خودکار ارتباط را در گزارشات لحاظ خواهد نمود.

نحوه تعیین کلید خارجی

با کلیک بر روی علامت + که در تصویر بالا مشخص شده است. منوی کشویی برای ایجاد کلید خارجی ایجاد خواهد شد. این زیر منو شامل سه زیر بخش اصلی است.

نحوه تعیین کلید خارجی

بخش اول که با شماره 1 نمایش دادده شده است امکان تغییر نام مستعار ستون را برای کاربر ایجاد خواهد کرد.

برای تعیین کلید خارجی ابتدا با زدن بخش مشخص شده با شماره 2 صفحه مورد نظر که کلید خارجی در آن قرار دارد را انتخاب نمایید.

با کلیک بر روی گزینه شماره 3 ستون انتخابی از صفحه مورد نظر را به عنوان کلید خارجی انتخاب نمایید.

پس از تعریف کلید خارجی ستون انتخابی در صفحه فعلی به عنوان کلید خارجی و ستون انتخاب شده به عنوان کلید اصلی برای این ستون در نظر گرفته خواهد شد.

حذف یک منبع داده

برای حذف یک منبع داده ، به صفحه اختصاصی منابع داده بروید و روی منبع داده ای که می خواهید آن را حذف کنید کلیک کنید. بعد از باز شدن صفحه منبع داده مورد نظر، روی گزینه حذف کلیک کنید تا منبع داده حذف گردد.

حذف منبع داده

تست اتصال و اتصال مجدد منبع داده

برای تست کردن متصل بودن منبع داده شما به جادوبی، به صفحه اختصاصی منابع داده بروید و بعد از کلیک بر روی منبع داده مورد نظر، گزینه تست اتصال را انتخاب کنید تا از اتصال منبع داده به جادوبی اطمینان حاصل پیدا کنید. اگر منبع داده شما به جادوبی متصل باشد، با پیغام موفقیت آمیز مواجه خواهید شد.

تست اتصال منبع داده