پیام های خطا

کپی کردن گزارش

شما بعد از ساخت یک گزارش و بصری کردن گزارش مربوطه، می توانید با کلیک بر روی گزینه Fork ، کپی از گزارش مربوطه ایجاد کنید. این قابلیت زمانی به کار خواهد آمد که شما بخواهید گزارشی مشابه بسازید و با اندکی تغییرات از آن استفاده کنید.

ایجاد کپی از یک گزارش