پیام های خطا

SQL ویرایش و مشاهده کد

SQL مشاهده کد
SQL ویرایش کد
SQL مشاهده کد

دو روش برای مشاهده ی کد SQL گزارش ساخته شده وجو دارد.

روش اول : شما با کلیک بر روی مشاهده کد SQL می توانید، کد SQL گزارش مربوطه را مشاهده کنید.

SQL مشاهده کد

روش دوم :

با کلیک بر روی روش کد SQL نیز می توانید کد SQL گزارش را مشاهده کنید.

SQL مشاهده کد

SQL ویرایش کد

با ورود به زبانه روش کد SQL، می توانید علاوه بر مشاهده کد SQL گزارش مربوطه به ویرایش و تغییر آن نیز بپردازید.

SQL ویرایش کد

توجه داشته باشید در صورتی که شما تغییری در کد SQL گزارش اعمال کنید، حالت تعاملی گزارش ساز جادوبی به صورت خودکار برای شما غیرفعال خواهد شد.