پیام های خطا

ویرایش نمودار

برای ویرایش نمودار از بخش گزارش ها ، بعد از وارد شدن به گزارش مورد نظر، روی گزینه ویرایش کلیک کنید. بعد از باز شدن ویرایستار نمایش نمودار می توانید تغییرات مدنظر خود را اعمال کنید.

ورود به بخش ویرایش نمودار

شما در این بخش با برگه هایی به نام : عمومی ، محور افقی ، محور عمودی ، دنباله ، رنگ ، برچسب نمودار مواجه خواهید شد. با توجه به تغییراتی که مدنظر دارید می توانید روی هر کدام از این برگه ها کلیک کنید و نمودار را ویرایش کنید.

ویرایستار نمایش نمودار

توجه داشته باشید که در بخش ویرایش نمودار شما نمی توانید نوع نمودار را تفییر دهید. به عنوان مثال : نمودار نقشه تعاملی را نمی توانید به نمودار ستونی یا دایره ای تبدیل کنید و برعکس.

برای آشنایی کامل با نحوه ی کار با ویرایش نمودار به بخش نمودارها مراجعه کنید.