ویرایش عنوان گزارش

Last updated 4 months ago

شما بعد از ساخت گزارش، می توانید عنوان گزارش ساخته شده را ویرایش کنید. برای این کار کافیست در کادر مشخص شده در عکس، عنوان مدنظرتان را بنویسید.

شما برای هر گزارش می توانید توضیحاتی بنویسید و یا آن را ویرایش کنید. کادر توضیحات گزارش در شکل زیر مشخص شده است.