پیام های خطا

به روز رسانی طرح

اگر شما منبع داده ای را به جادوبی متصل کرده باشید و تغییراتی را در ساختار منبع داده مذکور انجام داده باشید، باید منبع داده با ساختار داده ای جدید را به جادوبی بشناسید. برای این کار کافیست بعد از ورود به گزارش مورد نظر، روی دکمه به روز رسانی طرح کلیک کنید تا منبع داده با ساختار داده ای جدید جایگزین منبع داده قبلی گردد.

به روز رسانی طرح