پیام های خطا

برنامه به روز رسانی

بعد از ساخت گزارش، ممکن است نیاز داشته باشید که گزارش به طور خودکار به روز رسانی شود. در صورتی که به روز رسانی خودکار گزارش فعال نباشد، در مقابل گزینه برنامه به روزسانی کلمه هرگز با رنگ قرمز درج شده است. شما برای قرار دادن برنامه ی به روزرسانی روی کلمه هرگز کلیک کنید. بعد از باز شدن لیست شما دو راه برای به روز رسانی گزارش پیش رو خواهید داشت.

به روز رسانی گزارش

1- به روز رسانی گزارش بر اساس پیش فرض های جادوبی :

در اینجا شما می توانید به روز رسانی گزارش را بر اساس پیش فرض های تعیین شده در شکل زیر تعیین کنید.

به روز رسانی بر اساس پیش فرض

2- به روز رسانی بر اساس ساعت :

در این بخش شما می توانید زمان دقیقی برای به روز رسانی خودکار گزارش خود تعیین کنید.

به روز رسانی بر اساس ساعتی مشخص