پیام های خطا

مدیریت داشبوردهای گروه های کاربران

در این بخش می توانید مشخص کنید که گروه کاربری مد نظر شما به کدامیک از داشبوردهای ساخته شده سازمان دسترسی داشته باشند و سطح دسترسی آن ها در چه حدی باشد.

چگونه می توانم برای یک داشبورد دسترسی ایجاد کنم؟

برای ایجاد دسترسی به یک داشبورد برای یک گروه کاربری، مراحل زیر را طی کنید:

برای ورود به تنظیمات سازمان می توانید از راهنمای چگونگی ورورد به صفحه تظیمات سازمان استفاده کنید.

  1. از تنظیمات گروه کاربری وارد زبانه داشبوردها شوید

  2. از فیلد افزودن داشبورد داشبورد مورد نظر را انتخاب کنید

ایجاد دسترسی به داشبوردهای سازمانی برای گروه کاربران

چگونه می توانم سطح دسترسی به یک داشبورد را برای گروه های کاربری مشخص کنم؟

برای تغییرات سطح دسترسی گام های زیر را می بایست طی کنید:

برای ورود به تنظیمات سازمان می توانید از راهنمای چگونگی ورورد به صفحه تظیمات سازمان استفاده کنید.

  1. از تنظیمات گروه های کاربران وارد زبانه داشبوردها شوید

  2. بر روی دکمه سطح دسترسی داشبورد مورد نظر کلیک کنید

  3. سطح دسترسی مد نظر را انتخاب کنید

انتخاب سطح دسترسی به داشبورد برای گروه های کاربران

چگونه می توانم دسترسی به یک داشبورد را حذف کنم؟

برای حذف دسترسی به داشبوردهای یک گروه کاربری بعد از رفتن به بخش تنظیمات گروه های کاربری مراحل زیر را طی کنید:

برای ورود به تنظیمات سازمان می توانید از راهنمای چگونگی ورورد به صفحه تظیمات سازمان استفاده کنید.

  1. وارد زبانه داشبوردها شوید

  2. از لیست داشبورد ها، داشبوردی را که مد نظرتان هست سطح دسترسی به آن حذف شود، بر روی دکمه حذف آن کلیک کنید.