پیام های خطا

لیست نمونه ویجت های توییتر

لیست نمونه ویجت های توییتر به همراه توضیح مختصری در مورد آن ها را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

توضیحات

نام نمونه ویجت

ردیف

تعداد پست هایی که شما آنها را بازنشر یا ریتوییت کرده اید.

تعداد ریتوییت واقعی

1

در بین افرادی که شما آن ها را دنبال می کنید، کدام فرد محبوبیت بالاتری در توییتر دارد.

محبوب ترین دنبال شونده ها

2

کدامیک از دنبال کنندگان شما فعالیت بیشتری در توییتر دارند.

فعال ترین دنبال کنندگان

3

این شاخص نشان می دهد که کدام توییت های شما، تعداد لایک و ریتوییت بیشتری داشته اند.

محبوب ترین توییت ها

4

میزان محبوبیت توییت ها در نزد دنبال کنندگان را اغلب با تعداد لایکها می سنجند.

تعداد لایک ها

5

این شاخص نشان می دهد که شما چه تعداد توییت منتشر کردید.

تعداد توییت ها

6

این شاخص نشان می دهد که شما اکانت توییتر چند نفر را پیگیری و دنبال می کنید.

تعداد دنبال شونده ها

7

این شاخص نشان می دهد که چند نفر اکانت توییتر شما را پیگیری و دنبال می کنند.

تعداد دنبال کننده ها

8