پیام های خطا

لیست نمونه ویجت های تلگرام

لیست نمونه ویجت های تلگرام به همراه توضیح مختصری در مورد آن ها را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

توضیحات

نام نمونه ویجت

ردیف

این شاخص آماری هفتگی از تعداد پست های منتشر شده در کانال تلگرامی شما در ساعات مختلف روز ارائه می دهد.

تعداد پست منتشره در ساعات مختلف در هفت روز اخیر

1

مقایسه ساعات مختلف شبانه‌روز از نظر تعداد پست‌های منتشره و میزان بازدید از آنها

تعداد و بازدید پست‌ها در ساعات مختلف روز

2

تعداد اعضای کانال در روز جاری را نشان می دهد.

تعداد اعضای کانال

3

کدام پست در یک هفته اخیر بیشترین رشد بازدید را داشته است.

پیام های در حال محبوب شدن در هفت روز اخیر

4

پیام هایی که بیشترین بازدید را در یک هفته اخیر داشته اند را نشان می دهد.

پیام های محبوب در هفت روز اخیر

5

هر مدیا ( فیلم ، عکس و... ) در چه ساعاتی از شبانه روز بازدید بیشتری می خورند.

جذابیت انواع مدیاها در ساعات مختلف روز

6

شما در کانال تلگرامی تان در هفت روز اخیر بیشتر از کدام مدیا ( فیلم ، عکس و.. ) برای تولید محتوا در کانال استفاده کرده اید.

بیشترین مدیا به کار رفته در هفت روز اخیر

7

روند تغییرات اعضای کانال در هفت روز اخیر را نمایش می دهد.

روند تغییر تعداد اعضای کانال

8

محتواهای کانال به چه اندازه جذابیت دارد و کاربران کانال به چه میزانی محتوا را بازنشز می کنند.

شاخص جذابیت وایرال شدن

9

این شاخص تعداد پست‌های تولید شده کانال در 14 روز اخیر را نشان می‌دهد.

شاخص فراوانی محتوا

10

میزان نظم و سازماندهی شما را در پست گذاشتن نشان می دهد.

شاخص نظم تولید محتوا

11

با توجه به این شاخص می توان دریافت که در چه روزهایی از هفته و در چه ساعت هایی از شبانه روز پست ها تاثیر بیشتری داشته و مخاطب بیشتری را جذب کرده اند.

متوسط بازدید جذب شده در ساعات مختلف هفت روز اخیر

12

کدام کلمات در هفت روز اخیر بیشترین بازدید را به خود جذب کرده اند.

محبوب ترین کلمات در هفته اخیر

13

چه مدیاهایی ( تصویر، ویدئو و ...) در هفته اخیر بیشترین بازدید را بخود جذب کرده اند.

محبوب ترین مدیاها در هفته اخیر

14

کدام هشتگ ها در هفت روز اخیر بیشترین بازدید را به خود جذب کرده اند.

محبوب ترین هشتگ ها در هفته اخیر

15

درصد پست های تولید شده در کانال و پست هایی که به صورت فوروارد در کانال منتشر شده است.

مقایسه پست های تولید داخلی و فورواردی

16

با استفاده از این شاخص می توان میزان افزایش بازدیدها در هر روز را سنجید و همچنان این میزان بازدید را با هفته قبل نیز مقایسه کرد. مجموع بازدیدها در هر روز با همان روز در هفته قبل قابل مقایسه است.

مقایسه میزان بازدید در هفته جاری نسبت به هفته قبل به تفکیک روزهای هفته

17

متوسط بازدید صورت گرفته از هر پست را نسبت به تعداد پستی که در روز در کانال قرار داده اید را نشان می دهد.

میزان بازدید به تفکیک تعداد پست در روز

18

میزان بازدید از هر مدیا ( تصویر، فیلم و... ) را به تفکیک فورواردی بودن و یا نبودن پیام نشان می دهد.

میزان بازدید به تفکیک فرستنده پیام و نوع مدیا

19

تعداد پست های تولید شده منتشر شده در هفته اخیر را به تفکیک روز نمایش می دهد.

روند پست گذاری در هفت روز اخیر

20